درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر انسان چنین نیّت نماید «نیّت می کنم از فلان مجتهد جامع الشّرائط تقلید نمایم قربه الی الله»: الف: آیا با داشتن چنین نیّتی، تقلید انسان از آن مجتهد صحیح (محقّق) می باشد؟ ب: با داشتن نیّت تقلید در سؤال الف، حکم باقی ماندن بر تقلید آن مجتهد بعد از فوت او چه می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف:مجرد نیّت، در تقلید کافی نیست بلکه باید به فتوای مجتهد هم عمل شود. ب: در مسائلی که عمل کرده، با اجازه مرجع زنده می تواند بر تقلید از میّت باقی باشد.

مشاهده کامل

در مسئله بقاء بر میّت، فقهاء عظام یا بقاء را واجب می دانند یا جایز با توجه به مسأله، شخصی که مرجعش وفات کرده آیا می تواند لا علی التعیین در تقلید مرجع خود باقی بماند یا در مسأله بقاء تعیین مجتهد واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حتماً باید از یک مرجع معین زنده اجازه بر بقاء بر تقلید از میت بگیرد.

مشاهده کامل

تکلیف نوجوانانی که آغاز تکلیف آنها است در مسئله تقلید چیست؟ آیا در بقاء بر تقلید میّت نیز رجوع به حیّ اعلم لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱. باید از ابتدای تکلیف برای خود مرجعی را معیّن کنند و تقلید ابتدایی از میّت جایز نیست. ۲. رجوع به حیّ اعلم برای بقای بر میّت نیز لازم است.

مشاهده کامل

شخصی از مجتهد میّت به مجتهد زنده عدول می کند و بعد از عمل به فتوای مجتهد زنده، متوجّه می شود که میّت، اعلم از زنده است. تکلیف او نسبت به اعمالی که وفق فتوای مرجع زنده انجام داده است چیست و اکنون تکلیف او در تقلید از چه کسی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید از زنده افضل است و لذا اعمالش صحیح است.

مشاهده کامل

شخصی بدون اجازه از مجتهد زنده، تا به حال بر تقلید حضرت امام خمینی باقی مانده است. آیا اکنون می تواند با اجازه حضرتعالی بر تقلید امام باقی بماند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ایشان می تواند در مسائلی که در زمان حیات امام طبق فتوای ایشان عمل کرده است باقی بماند و در مسائل جدید، به مرجع تقلید زنده مراجعه کند.

مشاهده کامل

آیا جایز است برای کسی که بر تقلید میّت باقی است در مسائل مستحدثه به فتوای مجتهد حی عمل کند در حالی که نمی تواند نظر مجتهد میّت را بدست آورد؟ آیا در اینگونه مسائل هم باید از اعلم تقلید کند و اگر امکان شناخت اعلم نباشد وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر به اینکه در مسائلی می توان باقی بر میّت بود که عمل شده است لذا در کلّ مسائل مستحدثه باید از مجتهد حی تقلید کرد و در صورت تعذّر از شناخت اعلم، باید از کسی که جائز التّقلید است تقلید شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن