درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا تبعیّت از اهل سنّت در وقت افطار روزه، در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلّف تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیّه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در غیر موارد تقیّه تبعیت از وقت افطار اهل سنّت جایز نیست.

مشاهده کامل

برخی از مسلمانان در شبه جزیره اسکاندیناوی حضور دارند. مثلاً در بعضی از آفاق کشور سوئد، به مدّت ۵۲ روز خورشید در آسمان غروب نمی کند و در بعضی آفاق، در برخی ایّام، طول روز ۲۳ ساعت است و در بعضی از مناطق دیگر، در برخی ایّام، طول روز ۱۷ ساعت است؛ لطفا حکم نماز و روزه ایشان را مرقوم فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که به هیچ وجه نمی توان صبح و زوال و مغرب را فهمید باید به افق مناطق همجوار رجوع کند و نماز و روزه را طبق مناطق هم جوار عمل کند؛ البتّه ظاهراً در این مناطق صبح و زوال و مغرب قابل درک

مشاهده کامل

روزه دار به ساعت خود برای خوردن سحری نگاه می کند می بیند وقت دارد و سحری می خورد بعد معلوم می شود ساعت اشتباه بوده یا اینکه خود او اشتباه برداشت کرده و خوردن او بعد از اذان بوده است؛ حال تکلیف روزه ماه رمضان و مطلق روزه ها چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که در زمان خوردن سحری، علم یا ظنّ داشته که صبح نشده با دو فرض بالا روزه او صحیح است ولی در صورتی که شکّ داشته و با حالت شک سحری خورده، روزه او صحیح نیست و باید آن روز را بعد از

مشاهده کامل

شخصی در ماه رمضان نمی داند اذان صبح شده است و وقتی لقمه را در دهان می گذارد شخصی به او خبر می دهد که اذان شده است؛ با این حال، لقمه را فرو برده ولی در گلو گیر می کند و نمی تواند آن را در بیاورد لذا مجبور می شود یک مقدار آب بخورد؛ حال آیا روزه او باطل است و کفّاره دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه باطل است ولی کفّاره ندارد.

مشاهده کامل

شخصی سحری می خورد و فکر می کند هنوز صبح نشده ولی بعداً متوجّه می شود صبح بوده و سحری خورده است یا نماز صبح می خواند به تصور اینکه وقت نماز شده ولی بعداً متوجّه می شود هنوز وقت نماز نشده و نماز خوانده است؛ حکم نماز و روزه چنین فردی چگونه است؟ در صورتی که این شخص جاهل به حکم باشد یا حکم را فراموش کرده باشد نماز و روزه اش چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید نماز را قضا کند و در مورد روزه هم اگر برّرسی کرده بود و یقین به باقی ماندن وقت داشته قضا ندارد و چنانچه برّرسی نکرده بود بایستی روزه را قضا کند و تمام این احکام در مورد جهل به حکم است امّا اگر

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن