درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در عبارات ذيل كه در رساله استفاده شده در كداميك از موارد مى‏توان از مجتهد ديگر تقليد كرد: الف – به احتياطى كه در كنار فتوا مى‏آيد احتياط مستحب گفته مى‏شود ب – احتياط واجب كه معمولاً مطلق مى‏آيد. ت – موردى كه مجتهد مى‏فرمايد: اشكال دارد. ث – موردى كه مجتهد مى‏فرمايد: مورد تأمل است. ج – موردى كه مى‏فرمايد: اين مورد مشهور است. ح – موردى كه مى‏فرمايد: اين چنين گفته شده. خ – موردى كه مى‏فرمايد: اين مطلب اشهر است. د – موردى كه مى‏فرمايد: اقوى اين است. ذ – موردى كه مى‏فرمايد: اظهر اين است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف – جايز نيست.ب – جايز است. ت – جايز است.ث – جايز است. ج – جايز نيست.ح – جايز است. خ – جايز نيست.د – جايز نيست. ذ – جايز نيست.

مشاهده کامل

شخصى مقلّد زيد بوده، مدّت پنج سال بعد از رحلت او رجوع كرده به عمرو، سه سال بعد از رحلت او هم رجوع كرده به بكر و به تقليد زيد باقى است حال آيا مى‏شود در يك مسئله كه زيد احتياط واجب دارد مقلّد غير بكر شود يا نه، البتّه بر فرض اعلميّت زيد، ضمنادر جواز تقليد غير بكر بيّنه موجود است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در احتياط¬ات زيد بايد به بكر رجوع كند و رجوع به غير جايز نيست مگر بکر هم در همان مسئله احتیاط واجب کند که میتواند به غیر او رجوع کند..

مشاهده کامل

شخص محتاط، وجوهات خمس خود را بايد به مجتهد اعلم بدهد يا به هر مجتهدى بدهد كفايت مى‏كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه اعلميّت را احراز كرده باشد بايد وجوه را به مجتهد اعلم پرداخت كند زيرا از مصاديق عمل به احتياط است و اگر احتمال قوی اعلمیت هم در فردی بدهد باید وجوهات را به دست آن مرجع برساند

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن