درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

فردی در حین خدمت نیاز به مرخصی داشته ولی به دلیل نیاز به خدمات این فرد، با تمامی مرخصی سالیانه او موافقت نشده و هر سال مقداری از مرخصی باقی مانده که در طول ۳۰ سال خدمت ذخیره شده و حال در هنگام بازنشستگی این مرخصی محاسبه شده و حقوق آن یکجا پرداخت می گردد. آیا در هنگام دریافت باید بلافاصله خمس آن را بدهد؟ یا تا پایان سال خمسی فرصت دارد و در صورتی که از آن باقی ماند، باید خمس را بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه حقوق مرخصی شرعاً به ملک کارمند درنیامده باشد بلکه در پایان خدمت به او پرداخت شود جزو درآمد همان سال است و لذا چنانچه تا پایان سال خمسی صرف در هزینه معمول زندگی شود خمس ندارد.

مشاهده کامل

آیا کاهش ارزش پول در خمس تأثیری دارد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در خمس وجود سرمایه در همان زمان خمس است و لذا به همان ترتیب که ارزش پول کاهش می یابد ارزش خمس داده شده نیز کاهش یافته است پس در سر سال خمسی به هر مقدار که سرمایه و پول در اختیار دارد باید

مشاهده کامل

شخصی زمینی را با پول غیر مخمس خریداری کرده است. حال می خواهد آن را بفروشد، که بواسطه این روش باید هزینه هایی از جمله حق ثبت، حق عوارض شهرداری و غیره را بپردازد، آیا این هزینه ها از قیمت زمین کسر می شوند، بعد خمس حساب می شود؟ یا اینکه هزینه ها ربطی به خمس پیدا نمی کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این هزینه ها از قیمت زمین کسر می شود و بعد برای خمس محاسبه می شود.

مشاهده کامل

شخصی خمس مال خود را با مجتهد دستگردان می کند، تا در زمان سعه آن را پرداخت نماید. حال زمانی که می خواهد قرض خود را به مجتهد ادا نماید، اوّلاً آیا به قرض و ربح حاصل از آن با هم خمس تعلق می گیرد یا فقط به ربح آن خمس تعلق می گیرد؟ ثانیاً: آیا این قرض از مؤونه سنه حساب می شود تا از ربح استثناء گردد یا اینکه بعد از تخمیس از مخمس پرداخت شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به ربح آن نیز خمس تعلق می گیرد و از مؤنه محسوب نمی شود.

مشاهده کامل

ملاک برای دادن خمس هر چیزی، اضافه آمدن آن بردرآمد سال است. آیا این اضافه بردرآمد سال، شامل مثلاً مبلغی یا چیزی که یک روز یا یک هفته قبل از سال بدست انسان می رسد هم می شود یا اینکه باید یک سال از آن بگذرد و اگر اضافه آمد خمسش پرداخت شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از سال خمسی هرمقدار که زیاد بیاید گرچه یک روز قبل از سال خمسی رسیده باشد، لازم است تخمیس گردد.

مشاهده کامل

شخصی که سرسال خمسی او رسیده است اگر چنانچه ۲ روز قبل از رسیدن سرسال خمسی، منفعتی نصیب او شود آیا می تواند برای اینکه خمس شامل آن منفعت نشود خمس آن منفعت را تا ۱۲ ماه آینده به تأخیر بیندازد و آن موقع حساب کند (به عبارت دیگر، برای آن منفعت سال جدیدی ترسیم کند تا الان مشمول خمس نگردد)؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر منفعت جدید به صورت پول نقد است باید سر سال خمسی همه آن را محاسبه کند.

مشاهده کامل

آیا اموال مشمول خمس باید بر مبنای پول زمان خرید محاسبه گردند یا زمان محاسبه خمس (قیمت روز)؟ اگر باید قیمت روز ملاک قرار گیرد در چه صورت می توان قیمت خرید را مورد محاسبه قرار داد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید به قیمت روز محاسبه شود مگر در سرمایه ای که نمی خواهد آن را بفروشد که میتواند به قیمت خرید محاسبه کند ولی بعد از آنکه سرمایه را فروخت باید ما به التّفاوت را محاسبه و خمس آن را پرداخت کند.

مشاهده کامل

اگر سرمایه¬ام را تخمیس کرده باشم و در سال گذشته مالی، در اثر تورم ناشی از حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یابد ولی جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر جنسی باشد که تخمیس شده است تا زمانی که به فروش نرفته خمس مجدّد ندارد و بعد از فروش به مبلغ مازاد خمس تعلق میگیرد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن