درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

حکم حقوق دریافتی او چیست؟ اگر حرام است مدّت زمان حرمت تا کی است؟ آیا آن مال با خمس دادن مال مخلوط به حرام، طاهر می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر واقعاً این مدرک استناد به آن تقلّب داشته باشد، حقوق دریافتی حرام است مگر آنکه به خاطر مدرک، اضافه حقوقی می گیرد که آن اضافه حقوق حرام است و باید به بیت المال یا کارفرما پس داده شود.

مشاهده کامل

حقوق کارمندان بانک با رویه فعلی بر فرض اینکه برخی کارها حالت ربوی داشته باشد چگونه است؟ اگر شک در شبهه ناک بودن حقوق کارمندان باشد حکم آن چیست؟ فعالیتهای بانک عموما حلال است و برخی از فعالیتهای بانک شبهه ناک و ربوی است لذا حکم مال حلال مخلوط به حرام را دارد و باید مخمس شود.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر کسی در امتحان تقلب کند و بعداً مدرک بگیرد و استخدام شود

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن