درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

با توجه به اینکه اکثر فقهای امامیّه عینیبت مال مرهون را شرط میدانند حال سئوال مطرح می شود که برخی بانکها به عنوان رهن جک و سفته را دریافت میکنند و این امر در قوانین بین المللی هم پذیرفته شده است در حالیکه جک و سفته عینیبت ندارند و حاکی از دین هستند . آیا رهن گذاشتن جک و سفته جایز است

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چک و سفته از موارد رهن نیست بلکه نوعی تضمین به پرداخت دین است و لذا شروط رهن را دارا نیست.

مشاهده کامل

شخصی سه دانگ از ملک مورد رهن را که زائد بر ثلث هم می باشد در وصیّت نامه ای که فاقد شهود است بدون اجازه مرتهن و بر خلاف شرط، به زوجه اش واگذار می کند. بعد از واگذاری، زوج فوت می نماید. آیا این واگذاری ملک مورد رهن که بدون اجازه مرتهن و بر خلاف شرط در عبارت وصیّت نامه واگذار شده، صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: واگذاری ملک در زمان رهن بدون اجازه مرتهن جایز نیست مگر اینکه وصیّت کند که ملک، بعد از اتمام رهن واگذار شود که در مقدار ثلث، وصیّت نافذ است و در مازاد از ثلث، باید با اجازه ورثه باشد.

مشاهده کامل

مالکی در عوض وام دریافتی از بانک، ملک ۶ دانگ خود را کاملا در رهن بانک قرار داده و ضمن عقد رهن این قرارداد در بند ۷، مالک متعهّد گردیده تا قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، بدون موافقت قبلی و کتبی بانک، هرگونه نقل و انتقال تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی، شرطی، رهنی و حتّی به صورت اجاره، صلح، وصایا و وکالت به غیر را از خود سلب نموده است. اولّاً آیا چنین شرطی صحیح و نافذ است؟ ثانیاً در صورت صحّت شرط اگر مشروط علیه بر خلاف شرط عمل نموده و مال مورد رهن را به شخص دیگری انتقال دهد آیا این انتقال و واگذاری که بر خلاف شرط صورت گرفته صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اولّاً: ماهیت رهن همین معناست و لذا احتیاج به شرط هم ندارد ولی اگر شرط هم بشود اشکال ندارد. ثانیاً: انتقال فضولی است و اگر بانک، انتقال را اجازه نکند، انتقال باطل است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن