درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا می شود مالی را به کودکی که ولیّ ندارد صلح یا هبه نمود مشروط بر اینکه اگر خدای نکرده، کودک فوت کرد مال به واهب یا شخصی که صلح نموده است برگردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این شرط اشکال شرعی ندارد لکن باید ولیّ شرعی کودک هبه را قبول کند و یا به عنوان عدول مؤمنین قبول شود و مال الصلح موجود باشد.

مشاهده کامل

آیا شخصی که اموال با او مصالحه شده، می تواند بگوید که اموال مصالحه کننده، جزء اموال شخصی بنده شده و شخص مصالحه کننده هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به اموال مصالحه شده خود ندارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بعد از آنکه قبض و اقباض تمام شد اموال به کسی تعلّق دارد که به او صلح شده است و مصالحه کننده هیچگونه حق و حقوقی ندارد مگر آنکه قبلاً شرط کرده باشد.

مشاهده کامل

اينجانب تمام اموال منقول و غير منقول خودم را به شوهرم مصالحه شرعى نموده‏ام و همچنين شوهرم تمام اموال منقول و غير منقول خودش را به من مصالحه شرعى كرده است به تائيد شهود كتباً و شفاهاً، حال با توجّه به نداشتن فرزند و فوت والدين، برادران شوهر مرحومم بعد از فوت او ادّعاى ارث دارند لطفاحكم شرعى را بيان فرمائيد:

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر به آنكه صلح بين الاثنين انجام گرفته در صورتى كه صلح زن تاريخش مقدّم بر صلح مرد باشد و زن اوّل اموالش را به مرد صلح نمود و بعد مرد اموالش را به زن صلح كرده، نسبت به اعيان تا زمان صلح و نسبت

مشاهده کامل

اگر پدرى تمام يا قسمتى از اموالش را در مقابل ده سير نبات به يكى از فرزندانش صلح نمايد و ضمن عقد صلح امور زير را شرط نمايد كه: ۱ – مادام الحيات حقّ فسخ صلح را داشته باشد و حقّ فسخ با صلح كننده باشد و قابل انتقال به ورثه نباشد. ۲ – منافع مورد صلح در زمان حيات مصالِح متعلّق به وى بوده و در اين مدّت متصالح حقّ تصرّف در مورد صلح را نداشته باشد. ۳ – متصالح تا سى سال حقّ انجام هيچگونه معامله‏اى در موضوع صلح جز اجاره كوتاه مدّت را نداشته باشد، آيا چنين عقدى صحيح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اين عقد صلح كه واقع شده با تمامى شروط صحيح است در صورتى كه صلح معاملى باشد و لازم است به تمام شروط عمل گردد و از نظر شرعى هيچ اشكالى ندارد.

مشاهده کامل

آیا می شود مالی را به کودکی که ولیّ ندارد صلح یا هبه نمود مشروط بر اینکه اگر خدای نکرده، کودک فوت کرد مال به واهب یا شخصی که صلح نموده است برگردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این شرط اشکال شرعی ندارد لکن باید ولیّ شرعی کودک هبه را قبول کند و یا به عنوان عدول مؤمنین قبول شود.

مشاهده کامل

آیا شخصی که اموال با او مصالحه شده، می تواند بگوید که اموال مصالحه کننده، جزء اموال شخصی بنده شده و شخص مصالحه کننده هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به اموال مصالحه شده خود ندارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بعد از آنکه قبض و اقباض تمام شد اموال به کسی تعلّق دارد که به او صلح شده است و مصالحه کننده هیچگونه حق و حقوقی ندارد مگر آنکه قبلاً شرط کرده باشد.

مشاهده کامل

آیا می توان اموالی را اعم از نقدی و غیر نقدی به شخص دیگری با صیغه صحیحه شرعیّه مصالحه نموده و وجه المصالحه را گرفته و سپس با آن شخص شرط کند که اموال مصالحه شده را وقف نماید و دیون شخص مصالحه کننده را بپردازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شرط در ضمن عقد اشکال ندارد و لذا باید مشروط علیه انجام گیرد ولی اگر عمل نکرد، شرط کننده خیار فسخ دارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن