درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی از مجتهدی تقلید می کرده است و اکنون بدون رجوع به خبره یا عدلین، با مشاهدات خود احتمال می دهد که مجتهد دیگری اعلم است. آیا می تواند با همین احتمال، رجوع کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با احتمال، نمی تواند رجوع نماید بلکه باید از راههایی که دستور داده اند عمل نماید.

مشاهده کامل

شخصی در ابتدای بلوغ، بنای تقلید از مجتهدی را گذاشت ولکن تقلید او مبتنی بر اساس و مبانی شرع نبوده است. سپس از مجتهد دیگری تقلید نمود ولی بعد از مدّتی، در صحّت تقلید از او نیز شک کرده است. در این صورت، چه چیزی بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید تفحّص کند و اگر اجتهاد و جامعیت آن فرد جهت تقلید برای او ثابت شد، تقلید از آن مرجع جایز است.

مشاهده کامل

فردی ملکی را از پدر به ارث برده و در آن گنجی پیدا نموده است. آیا مالک زمین می تواند به خاطر مسئله مالکیّت گنج از مرجع تقلید خود عدول کند و به فتوای مرجع تقلید دیگری که مالکیّت گنج را از آنِ مالک زمین می داند رجوع کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مجتهد در مسأله فوق فتوی داده باشد مقلّد نمی تواند از او عدول کند ولی اگر احتیاط کرده باشد عدول از او به مجتهد دیگر، با رعایت الاعلم فالاعلم اشکال ندارد.

مشاهده کامل

در احتیاط های واجب به مجتهد ديگری مراجعه کردم. حال بعد از ۶ ماه عمل به فتوای مجتهد دوّم می خواهم به مرجع اول خود برگردم. آیا می توانم برگردم؟ در صورت اعلم بودن مرجع اوّل یا مساوی بودن چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که مرجع دوّم اعلم از مرجع اوّل بوده و کشف شود که اوّلی اعلم نیست نمی تواند برگردد والا عمل به فتوای مرجع تقلید اول اشکال ندارد مگر یقین به بطلان فتوای یکی از دو مرجع پیدا کند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن