درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر در حال نماز یا غیر از نماز که انسان با وضو است رطوبتی از او خارج شود و شک کند که رطوبت خارج شده بول و منی است یا یکی از سه رطوبت پاک، در اینجا وظیفه فرد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به شک خود اعتنا نکند و بنا بگذارد بر اینکه وضو دارد مگر اینکه قبل از وضو و بعد از بول، استبراء نکرده باشد که باید مجدّداً وضو بگیرد و سپس نماز بخواند.

مشاهده کامل

اگر زن مستحاضه در میان انجام وظیفه خود اعم از وضو و یا غسل، خونی از او خارج شود آیا وضو و یا غسل او باطل می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خون خارج شده به مقداری باشد که واجب باشد غسل کند، غسل او باطل می شود و غسل استحاضه هم مکفی از وضو نیست و لذا برای نماز باید وضو بگیرد، و اگر در بین وضو خون خارج شود، وضو باطل می شود.

مشاهده کامل

اینجانب گاهی در حالی که وضو دارم استراحت می کنم و چشمهایم را روی هم می گذارم. لحظه ای هم می رسد که چیزی حس نمی کنم. آیا وضوی من باطل شده است؟ مقدار خواب برای آنکه مبطل باشد چقدر است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خواب به گونه ای باشد که گوش هم چیزی را نشنود و حس نکند، وضو باطل است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن