درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا در سفر، همه نوافل غیر از نماز شب ساقط است و یا اینکه نماز غفیله و وتیره را می توان خواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نمازهایی که شکسته نمی شوند نافله آنها نیز ساقط نمی شود و نماز غفیله نیز جزو نافله نمازهای یومیّه نیست و لذا ساقط نیست. نماز وتیره هم اگر به نیّت رجاء آورده شود اشکال ندارد.

مشاهده کامل

برخی مؤمنین در نماز جماعت، ما بین دو نماز، مقیّد هستند که نوافل را به جا بیاورند. مع الوصف، اگر در حین خواندن نافله، نماز جماعت شروع شود و خوف این بوجود آید که تا رکوع امام نتواند نماز را تمام کند آیا جایز است نمازش را رها کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانعی ندارد.

مشاهده کامل

با توجّه به این که تعداد رکعات نافله نماز ظهر و عصر زیاد است آیا وقت دیگری وجود دارد تا بتوانیم نوافل را بخوانیم؟ هنگام خواندن در غیر محلّ خود، باید نیّت ادا کنیم یا قضا؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وقت نافله ظهر و عصر قبل از نماز ظهر و عصر است و اگر بخواهد بعد از نماز واجب بخواند باید نیّت مافی الذّمّه کند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن