درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

کسی که میّت را تیمّم می دهد روبروی او قرار می گیرد و این مستلزم آن است که کف دست راست شخصی که میّت را تیمّم می دهد در سمت چپ پیشانی میّت، و کف دست چپ وی در سمت راست پیشانی میّت قرار گیرد و مسح کند، آیا این تیمّم جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که امکان داشته باشد، بهتر است میّت را بنشانند و از پشت او را تیمّم دهند ولی اگر امکان ندارد به همین صورت که نوشته شده اشکال ندارد.

مشاهده کامل

در تیمّم میّت که دستهای او قابل انعطاف نیستند آیا نائب می تواند با کف دست راست خود، پشت کف دست راست میّت و با کف دست چپ خود، پشت کف دست چپ میّت را مسح کند یا اینکه باید با کف دست چپ، پشت کف دست راست میّت و با کف دست راست نائب، پشت کف دست چپ میّت، مسح صورت گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: صورت اوّل کفایت می کند هرچند صورت دوّم موافق احتیاط است.

مشاهده کامل

در تیمّم شخص عاجز که دستهای او قابل انعطاف نیستند آیا نائب می تواند با کف دست راست خود، پشت کف دست راست منوب عنه و همچنین با کف دست چپ خود، پشت کف دست چپ منوب عنه را بکشد یا اینکه باید با کف دست چپ خود، پشت کف دست راست منوب عنه و با کف دست راست خود، پشت کف دست چپ منوب عنه، را مسح کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: لزومی ندارد که دست راست نائب، حتماً دست چپ منوب عنه و دست چپ حتماً دست راست وی را مسح کند گرچه اگر اینگونه عمل شود، عمل به احتیاط شده است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن