آیا شخصی که اموال با او مصالحه شده، می تواند بگوید که اموال مصالحه کننده، جزء اموال شخصی بنده شده و شخص مصالحه کننده هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به اموال مصالحه شده خود ندارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بعد از آنکه قبض و اقباض تمام شد اموال به کسی تعلّق دارد که به او صلح شده است و مصالحه کننده هیچگونه حق و حقوقی ندارد مگر آنکه قبلاً شرط کرده باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن