شخصی ملکی را به شخص دیگری فروخته و در بیع نامه شرط می شود که خریدار در زمین مجموعه ورزشی احداث نماید، خریدار شروع به احداث مجموعه ورزشی می نماید ولی به جهت کاهش توان مالی ناشی از تورم با کمبود بودجه مواجه می شود و ناگزیر بخشی از بنا را به کاربری تجاری اختصاص می دهد و می فروشد و از محل فروش آن، پروژه ورزشی را تکمیل می کند، در اثناء کسری بودجه جهت تکمیل پروژه فروشنده اظهار می کند که به جهت تخلف از شرط معامله را فسخ نموده است حال با توجه به اینکه قطعا اعیانی مستحدثه با اذن فروشنده بوده است آیا قواعد اختصاصی چه عقدی بر رابطه حاکم می شود (عقد شراکت، بیع، اجاره، و الزام خریدار به پرداخت اجاره بهاء زمین هم چنانکه در اجاره زمین موقوفه حق با حق احداث عرصه صورت می پذیرد)، آیا خلع ید خریدار با وصف احداث ابنیه مشروع توأم با اذن و در مقام مالک وجاهت فقهی دارد ؟ قلع و قمع چطور ؟ با عنایت به فوریت خیار فسخ در صورتی که فروشنده در اعلام فسخ تعلل کند خیار فسخ باقی است یا خیر ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: می تواند طبق توافق طرفین قاعده و قرارداد اجاره حاکم باشد و یا مشارکت حاکم باشد و در غیر این صورت فروشنده در صورت تمایل به فسخ معامله باید هزینه اعیانی را به خریدار پرداخت نماید و درخلع ید، بدون خرید اعیانی نمیتواند خلع ید کند و اگر نخرد قلع و قمع نیز حرام است، ضمنا خیار فسخ نیز در صورت تعلل ساقط است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن