فرد «الف» مالی را به فرد «ب» می فروشد ایشان نیز آن را به شخص «ج» واگذار می کند آن گاه فرد «ب» به فرد «الف» مراجعه و بدون اینکه انتقال مال به شخص «ج» را به اطلاع «الف» برساند از او تقاضای اقاله معامله را می نماید: آیا تقاضای اقاله از سوی فرد «ب» مشروعیت دارد و آیا اساساً در فقه اقاله فضولی وجود دارد و آیا اقدام فرد «ب» اقاله فضولی محسوب می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض فوق اقاله مشروعیت ندارد مگر قرارداد بعدی همراه با حق خیار باشد و این اقاله هم در کنار قصد به فسخ معامله بعدی باشد و اقاله فضولی ثابت نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن