اشخاص پشت سر امام جماعتی که نمازش قصر است اقتدا می کنند. امام بعد از دو رکعت می نشیند و نمازش به پایان می رسد؛ حال مأمومین می توانند جهت ادامه جماعت خود، پشت سر یکی از افراد خودشان که مأموم بوده، اقتدا کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اقتدا به فرد دیگر در بین نماز فقط در صورتی است که اتّفاق ناخوشایندی برای امام پیش آید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن