اگر در حال نماز یا غیر از نماز که انسان با وضو است رطوبتی از او خارج شود و شک کند که رطوبت خارج شده بول و منی است یا یکی از سه رطوبت پاک، در اینجا وظیفه فرد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به شک خود اعتنا نکند و بنا بگذارد بر اینکه وضو دارد مگر اینکه قبل از وضو و بعد از بول، استبراء نکرده باشد که باید مجدّداً وضو بگیرد و سپس نماز بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن