اگر مردی که دارای همسر دایم است به صورت پنهانی ازدواج موقت کند(۵۰ساله!) و بعد از مدتی همسر دایم از موضوع آگاه شود و راضی به این ازدواج نباشد(در حالی که مرد قصد ادامه دارد) و زن و فرزندان دچار بیماری های روحی و عسر و حرج شدید شوند آیا این ازدواج موقت همچنان صحیح است یا خیر؟ در این حالت با توجه به طولانی بودن مدت صیقه و نارضایتی همسر دایم آیا دیگر میشود این ازدواج را موقت نامید و حکم موقت به دایم تبدیل نمی شود؟ کسب رضایت همسر دایم باید باشد یا نه؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

عقد موقت با نارضایتی همسر دائم باطل نمی شود بلکه یا باید مرد باقی مانده مدت را ببخشد و یا مدت تمام شود گر چه اگر این عقد ظلم به همسر دائم باشد عمل شایسته ای نیست و عقد موقت تبدیل به دائم هم نمی شود و احکام عقد موقت بر آن مترتب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن