با سلام یکی از علما در پاسخ به چند استفتا در سایت خود این فتاوا را داده است ، میخواستم فتوای آیت الله علوی گرگانی را در این موارد بدانم، آیا برای ما مجاز است؟ —من با همسرم از طریق تلفن و sms همدیگر را ارضا می کنیم به دلیل دور بودن از هم و نیازی که وجود دارد و هر عملی او بگوید خودم انجام می دهم. آیا این کار برای ما دو نفر استمناء به حساب می آید و گناه مرتکب می شویم؟ باسمه تعالی استمناء هر نوع عملی است که شخص با خود انجام دهد و منتهی به خارج شدن منی گردد. این کار شما هرچند استمنا است اما در عرف مصداق استمتاع زوجین از یکدیگر به حساب می آید و جایز است. —-آیا مرد می تواند جلوی همسرش استمناء کند؟ باسمه تعالی اگر در جهت استمتاع زوجین از یکدیگر باشد، جایز است. —-من دور از همسرم در شهرستان کار می کنم. به شدت تحت فشار جنسی هستم. آیا می توانم به عکس همسرم نگاه کنم و آلتم را بمالم تا ارضا بشوم؟ باسمه تعالی این کار جایز نیست؛ مگر اینکه در همان حال با همسرتان به صورت تلفنی یا پیامکی یا شبکه های پیام رسان و مانند آن در ارتباط باشید تا این کارتان در نظر عرف استمتاع زوجین از یکدیگر شمرده شود. —-ارضا شدن با استفاده از آلت خارجی به کمک همسر جایز است؟ باسمه تعالی اگر به عنوان ابزار کمک جنسی (SexToys) استفاده شود و در نظر عرف استفاده از آن نوعی استمتاع زوجین از یکدیگر شمرده شود، حرام نیست اما بنا بر احتیاط واجب داخل کردن هر شئی غیر از اعضای بدن از جمله آلت مصنوعی، در فرج زن جایز نیست. —–

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هر گونه ارضا شدن که از طریق بازی با خود باشد حتی اگر همراه با صحبت تلفنی و یا پیامکی با همسر یا نگاه به عکس همسر باشد حکم استمنا را دارد و ارضا شدن به کمک جسم خارجی اگر توسط خود فرد باشد جایز نیست ولی اگر همسر این کار را کند و ارضا کند مانعی ندارد و فرو کردن وسیله خارجی در الت زن بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن