بسمه تعالیمحضر مبارک حضرت ایت اله علوی گرگانیسوال: درصورتی که سند رسمی یک ساختمان کلنگی دوطبقه به موجب ۶ دانگ سند به نام شخصی باشد و در سال ۹۸ مالک رسمی موصوف اقدام به فروش وانتقال رسمی به شخص ثالث نموده و کل ثمن را دریافت نماید و خریدار بعد از اخذ کلیه مجوزات ساخت،بدواً شروع به تخریب ساختمان کلنگی وسپس اقدام به ساخت وساز وفق پروانه شهرداری نماید ولیکن در پایان سفت کاری،برادر فروشنده طی دعوای حقوقی مالکیت ۳ دانگ ملک شود ومدارک و آرائی را ارائه کند که سالها قبل بین طرفین قراری بر شراکت بالمناصفه بوده است ولی با قصور و تعلل مدعی دادخواست صحیحی از طرف او قبلاً جهت تنظیم سند به نام خود تقدیم نشده باشد و هم اکنون ۵ طبقه ساختمان وفق پروانه ساخته شده است و در مرحله سفت کاری است، پاسخ بفرمائید با فرض اثبات عدم اطلاع خریدار وباتوجه به اینکه بر فرض محال اثبات مالکیت مدعی نسبت به ۳ دانگ مشاع زمین واینکه هم اکنون ۵ طبقه ساخته شده است.نظر به اینکه آنچه موضوع مشارکت است،۳دانگ مشاع زمین است،اما آنچه هم اکنون موجود است ۵ طبقه بوده است که شرعاً وقانوناً قابل تخریب وقلع و قمع نمی باشد آیا موضوع مطروحه از حیث دعوای جدید مدعی مبنی بر ابطال ۳ دانگ سند رسمی تنظیم شده از موارد تلف حکمی و یا تلف حقیقی است یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما:
با فرض مذکور فروشنده وظیفه دارد که حق شرکت برادر خود را از پول زمین که دریافت کرده است بپردازد و قلع و قمع زمین صحیح نیست و در حکم تلف است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن