شخصى بمدّت يازده سال، به يك جهت نماز خوانده، البتّه آن جهت و قبله را از طريق مساجد اهل سنت آن منطقه معيّن كرده، بعد از يازده سال، توسط قبله‏ نما معلوم شده كه قبله آن ۹۰ درجه منحرف از قبله صحيح بوده است، در اين صورت نمازهاى گذشته او چه صورت دارد و افرادى كه بعنوان ميهمان در منزل او نماز خوانده‏ اند، پس از كشف خلاف، آيا صاحبخانه وظيفه دارد كه به ميهمان هاى خود تذكّر دهد يا خير؟

در انحراف به مقدار ۹۰ درجه اگر در وقت بفهمد، بايد اعاده كند، ولى در خارج وقت اعاده ندارد، گرچه احتياط در اعاده است و اين در صورتى است كه در تحصيل قبله كوتاهى نكرده باشد و الاّ بايد اعاده نمايد، چه در خارج وقت باشد، چه در داخل وقت واگر او موجب اشتباه ديگران شده باشد، بايد به آنها تذكّر دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن