شخصی از مجتهدی تقلید می کرده است و اکنون بدون رجوع به خبره یا عدلین، با مشاهدات خود احتمال می دهد که مجتهد دیگری اعلم است. آیا می تواند با همین احتمال، رجوع کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با احتمال، نمی تواند رجوع نماید بلکه باید از راههایی که دستور داده اند عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن