پدر مرحوممان در زمان حیات خود و با هدف تقسیم ارثیه بین فرزندان، اقدام به تنظیم وصیتنامه نمود و بر اساس آن کلیه اموال متعلق به خود و تمامی ترکه مادرمان (مادرمان پیش از پدرمان فوت نمود) را به موجب وصیت‌نامه‌ واحد، بین فرزندان خود تقسیم نمود، به نحوی که تمام اموال خود را صرفاً به نفع برادرانمان (۵ برادر) وصیت نمود و میان ایشان تقسیم کرد و تمام اموال مادرمان را نیز صرفاً به نفع ما دختران (۴ دختر) وصیت نمود. احدی از دوستان دارای تحصیلات حقوقی می‌گوید آن بخش از وصیت‌نامه پدرمان که به موجب آن اموال مادرمان به ما اختصاص یافته است، باطل و بلااثر است، مگر نسبت به قدرالسهم پدر از ترکه مرحوم مادرمان. همچنین وصیت آن مرحوم نسبت به اموال خودش، نیز تنها تا میزان یک سوم صحیح و نافذ است. لیکن احدی از دوستان که وی نیز دارای تحصیلات فقهی و همچنین حقوقی می‌باشد به ما اعلام نموده است که چنین وصیتی به کلی باطل و بلااثر است چرا که پدرمان با این تصور که اختیار تقسیم اموال تمام اموال خود و تمام ترکه مادرمان را دارد، در وصیت‌نامه‌ی واحد تمام اموال خود را به پسران و تمام ترکه مادرمان را به دختران‌ اختصاص داده و بین ایشان تقسیم نموده است. در حالی که وصیت نسبت به مال غیر شرعا و قانونا باطل است. و بطلان این بخش از وصیت‌نامه مذکور منجر به بطلان تمامی وصیت‌نامه می‌گردد، چرا که وصیت پدرمان مصداق وحدت مطلوب بوده و تجزیه آن مغایر قصد موصی است، در غیر این صورت مانحن فیه مصداق «ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقصد» خواهد بود. لذا با عنایت به اختلاف نظر موجود، مستدعی است اینجانب را، در خصوص نحوه تقسیم ارث و اعتبار یا عدم اعتبار مفاد وصیت پدرمان ارشاد فرمایید.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر ورثه در زمان حیات پدر مطلع از این وصیتنامه بوده اند و آن را قبول کرده اند نافذ است و حق اعتراض ندارند لکن در صورتی که ورثه مطلع نبوده اند و یا عملا حق اعتراض نداشته اند ولی در خفا اعلام نارضایتی کرده اند وصیت مزبور باطل است مگر به مقداری که ورثه راضی شوند لذا در صورت عدم توافق ورثه اصل وصیت باطل خواهد بود و طبق موازین شرعی عمل می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن