درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر مسافرى در محلّى قصد ده روز را نمود و نمازهاى چند روز را خواند و بعد از چند روز از قصد خود برگشت و زمانى كه به وطن رسيد متوجّه شد كه نمازهاى او در مسافرت به دليلى باطل بوده است آيا بايد نمازهاى باطل شده را تماماً قضا كند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد نمازها را شكسته قضا كند گرچه احتياط مستحبّ آن است كه هم شکسته و هم تمام قضا نمايد.

مشاهده کامل

والده بنده چند ماه قبل فوت کردند؛ حال که می خواهم قضای نمازهای ایشان را بخوانم با توجّه به این که آقایان نماز صبح و عشائین را بایستی بلند بخواند تکلیف بنده برای ادا کردن نمازهای ایشان چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: طبق وظیفه خودتان عمل کنید لذا پسر باید نماز صبح و مغرب و عشای قضا شده از مادر را بلند بخواند.

مشاهده کامل

پدر و مادری در طول عمر خود نمازشان را غلط خوانده اند؛ آیا بعد از وفات آنان، بر پسر بزگتر واجب است تمام نمازهای آنان را قضا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به گونه ای بوده که امکان تصحیح در زمان حیات داشته¬اند ولی تصحیح نکرده اند بر پسر بزرگتر واجب است نیابت کند و قضاء نماید.

مشاهده کامل

پدری بر اثر کهولت سنّ و یا سکته، حواسش از بین رفته است؛ آیا بعد از وفات پدر، بر پسر بزرگتر واجب است آن نمازهایی را که با آن وضعیّت بجا نیاورده است قضا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قدرت درک و تشخیص نداشته است، قضا ندارد ولی اگر قدرت تشخیص داشته ولو در مدّت کمی از وقت که می توانسته نماز بخواند و نخوانده است باید پسر بزرگتر آنها را قضا کند.

مشاهده کامل

پدری بر اثر کهولت سنّ و یا مریضی، نمازش را خوابیده و یا ایماءاً بجا آورده است؛ آیا بعد از وفاتش، بر پسر بزرگتر واجب است آن نمازهای پدر را که به شکل اضطرار بجا آورده است قضا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر وظیفه پدر، خواندن نماز به صورت خوابیده و یا ایماء بوده است قضا ندارد و کفایت می کند.

مشاهده کامل

پدرى كه در حدود پنجاه سال نماز نخوانده و روزه هم نگرفته، پسر بزرگش به او اعلام كرده كه من، نمازها و روزه‏هايت را قضا نخواهم كرد، آيا پسر بزرگ او بعد از فوت پدر، مى‏تواند نماز و روزه‏هاى پدر را انجام ندهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد نماز و روزه‏هاى ترك شده پدر را پسر بزرگ بعد از فوت پدر انجام دهد و تذكّر او تكليف را ساقط نمى‏كند.

مشاهده کامل

پدرى يك عمر نمازش را با قرائت غلط خوانده، آيا بر پسر بزرگتر واجب است كه نمازهاى پدر را قضا كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر پسر بزرگتر مى‏دانست كه پدر مى‏توانسته قرائت را درست كند و نكرده، بايد قضا نمايد ولى در صورتى كه احتمال مى‏دهد پدر نمى‏توانسته اصلاح كند، قضا بر پسر لازم نيست.

مشاهده کامل

آيا بچّه مميّز مى‏تواند به نيابت از پدر و مادرش نماز و روزه‏هاى قضا شده آنان را بجا آورد، چه پسر بزرگ باشد يا نباشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قضا نمودن نماز و روزه قضا شده پدر و مادر، به وسیله بچّه مميّز كفايت نمى‏كند، اگرچه آن بچّه، پسر بزرگتر پدر و مادر باشد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن